Vítejte na stránkách PostStamps.wz.cz!!

Z historie poštovnictví

    První poštovní známky byly vydány před více než 160 lety, avšak pošta existovala pochopitelně o mnoho staletí dříve. Zmínky o poštovních službách najdeme dokonce už v Bibli. A ještě starší (asi z let 3000-2000 př.n.l.) jsou dopisy na pálených hliněných tabulkách objevené v  dnešním Turecku.

    Je všeobecně známo, že pro předávání pošty byli využíváni poslové. Za zakladatele prvního poselského poštovního systému je považován perský král Kýros a za jeho počátek rok se udává rok 539 př. n. l. Jak tento systém fungoval? Ve vzdálenosti jednodenní cesty byly zřízeny stanice a zprávy mezi nimi si předávali jezdci, kteří jeli ve dne i v noci.

    V římské říši patřila k základům správy státu síť silnic a dobře organizovaná státní poselská služba (cursus publicus). Pro přepravu již byly používány jezdci na koních a dokonce i konšké povozy.

    O poštovních službách v Evropě po pádu římské říše se vskutku neví mnoho. Ve středověku existovaly různé systémy, zřizované zejména krály a knížaty, obchodníky, kláštery a univerzitami. Až ke konci středověku vznikly mezinárodní služby, které provozovala hrabata Thurn-Taxis. Pokrývaly většinu Evropy a jejich provoz trval až do roku 1867.

    Počátky moderního systému tak, jak jej známe dnes, sahají do šestnáctého století do tehdejší Anglie. Zde byl králem Jindřichem VIII. v  roce 1516 jmenován "první poštmistr" sir Brian Tuke. Postupně tak byly soukromé poštovní služby pro svoji nespolehlivost všemožně omezovány a po roce 1591 bylo vydáno královské nařízení, dle kterého musely být veškeré dopisy přepravovány výhradně královskou poštou. V roce 1660 byl zřízen "General Letter Office" a generálním poštmistrem byl anglickým králem Karlem II. jmenován Henry Bishop. Ten zavedl první poštovní razítka obsahující údaj dne a měsíce poslání dopisu.

    Britský poštovní systém byl ve své době jeden z nejlépe organizovaných, avšak také patřičně drahý. Poplatky za dopisy byly totiž stanovovány podle počtu listů papíru a podle vzdálenosti, na kterou byly dopravovány. Ve 30. letech devatenáctého století začal Rowland Hill kampaň za reformu poštovních služeb. Reforma byla velmi nutná, neboť hrozilo zhroucení systému. Hill prosadil v roce 1839 stanovování poplatků podle váhy a ne podle vzdálenosti. To umožnilo výrazné snížení poplatků.

    6. května 1840 byly vydány první poštovní známky. Spolu s nimi vyšly první celinové obálky nazývané podle svého autora Williama Mulreadyho. Díky vydání poštovních známek a obálek bylo usnadněno vyplácení poštovních zásilek předem.

    Dnes obepínají poštovní služby celý svět a pokrývají i oblasti s velmi řídkým osídlením a dostupné jen se značným úsilím.

Víte něco zajímavého z historie poštovnictví??

    Není nic jednoduššího, než nám napsat na mail poststamps@centrum.cz či pomocí tohoto formuláře:
E-mail E-mail